Prohlášení o GDPR

Informace poskytované v souvislosti se získáváním osobních údajů od subjektů údajů
Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci poskytuje v souladu s článkem 13 Nařízení
EU č. 679/2016 tyto informace pro subjekty údajů:
Družstvo zpracovává osobní údaje získané přímo od subjektu údajů pro následující účely:
• Personální a mzdová agenda – právním titulem je plnění smlouvy a splnění právní
povinnosti. Správcem ve věcech ochrany osobních údajů je vedoucí odboru
personálního, tel. č. 384 354 224.
• Členská agenda – právním titulem je splnění právní povinnosti. Správcem ve věcech
ochrany osobních údajů je referentka členské evidence, tel.č. 384 354 235.
• Zákaznické karty – právním titulem je plnění ze smlouvy. Správcem ve věcech
ochrany osobních údajů je vedoucí útvaru IT, tel. č. 607 891 470.
• Nájemní smlouvy – právním titulem je plnění ze smlouvy. Správcem ve věcech
ochrany osobních údajů je referentka domovní správy, tel. č. 384 354 206
• Obchodní smlouvy – právním titulem je plnění ze smlouvy. Správcem ve věcech
ochrany osobních údajů je za smlouvy o přímých dodávkách vedoucí oddělení
přímých dodávek, tel. č. 727 815 804 za smlouvy o dodávkách do VO skladu Dačice
vedoucí velkoobchodu, tel. č. 384 420 105.
• Kamerové systémy na prodejnách – právním titulem je ochrana oprávněných zájmů
družstva (ochrana majetku). Správci ve věcech ochrany osobních údajů jsou vedoucí
příslušných prodejen, které lze kontaktovat na prodejně. Prodejny jsou označeny
piktogramem a oznámením, že prostor je monitorován kamerovým systémem se
záznamem. Za kamerové systémy na prodejnách v rámci celého družstva odpovídá
vedoucí odboru maloobchodu, tel.č. 606 648 763.
• Projekt „složenka“ realizovaný ve spolupráci s ČSOB, a.s na prodejnách družstva.
Správcem je ČSOB, a.s. , Praha 5 a zpracovatelem osobních údajů jsou zaměstnanci
jednotlivých prodejen družstva. Za zpracování a řádnou ochranu osobních dat
odpovídá vedoucí příslušné prodejny a za realizaci smlouvy s ČSOB odpovídá
vedoucí informační soustavy, tel. 384 354 235.
• Evidence adres bývalých zaměstnanců. Jedná se o zasílání pozvánek na akci sraz
Zaměstnanců (forma poděkování bývalým zaměstnancům za odvedenou práci).
Správcem ve věcech ochrany osobních údajů je vedoucí odboru personálního,
tel. č. 384 354 224.
• Projekt pošta partner – realizovaný ve spolupráci s Českou poštou a.s. na prodejnách
družstva. Správcem je Česká pošta a.s. a zpracovatelem osobních údajů jsou
zaměstnaci jednotlivých prodejen družstva. Za zpracování a řádnou ochranu osobních
dat odpovídá vedoucí příslušné prodejny a za realizaci smlouvy s Českou poštou a.s.
odpovídá vedoucí odboru maloobchodu, tel. 606 648 763.
• Evidence prodeje nebezpečných látek. Za zpracování a řádnou ochranu osobních dat
odpovídá vedoucí příslušné prodejny. A za celkové shromažďování těchto dat
odpovídá vedoucí oddělení přímých dodávek a cen, tel. 727 815 804.
• Evidence prodeje medu na oddělení dopravy a výkupu. Za zpracování a řádnou
ochranu osobních dat odpovídá vedoucí oddělení výkupu, tel. 384 322 018.
3
Osobní údaje budou využívány uvedenými správci pouze pro účely, pro které byly
shromážděny a nebudou poskytovány třetím osobám. Údaje budou uloženy po dobu nutnou
pro plnění účelu, ke kterému jsou získány a po této době budou zlikvidovány.
Osobou odpovědnou za ochranu osobních údajů v družstvu je předseda družstva, tel. č.
384 354 212.
Subjekty údajů mají právo:
• Požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se jejich osoby, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů
• Podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
• Na informaci o využívání osobních údajů a o jejich následné likvidaci po skončení
smluvního vztahu.