Členská schůze

P O Z V Á N K A  na 19. členskou schůzi

Jednoty, spotřebního družstva v Jindřichově Hradci

kterou svolává představenstvo družstva  na čtvrtek dne 30. května 2023 od 08.00 hodin

do sálu STŘELNICE v Jindřichově Hradci, Masarykovo nám. 107/I

—————————————————————————————————————-

Program schůze:

 1.  Zahájení, určení skrutátorů, schválení programu a jednacího řádu
 2.  Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise, určení zapisovatele
 3.  Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2022 a záměrech na rok 2023
 4.  Zpráva kontrolní komise
 5.  Zpráva mandátové komise
 6.  a) Projednání hospodaření družstva, ročních účetních výkazů za rok 2022
  b) Projednání návrhu na rozdělení hospodářského výsledku družstva za rok 2022
 7.  Schválení auditora
 8.  Členské záležitosti
 9.  Diskuse
 10.  Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
 11.  Závěr

Členové družstva se mohou seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze a účetní závěrkou družstva za rok 2022 v sídle družstva v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin a na webových stránkách družstva www.jednotajh.cz

POUČENÍ:

Člen družstva se může zúčastnit osobně, případně pověřit plnou mocí jiného člena družstva (formulář pro udělení plné moci je přiložen k pozvánce). Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Člen družstva může na základě plné moci zastupovat maximálně 10 zmocnitelů (článek 20, odst. 1 Stanov družstva).

Prezence bude probíhat od 07:00 hodin.   Při prezenci je nutné předložit průkaz totožnosti.

 

Přílohy k zobrazení a stažení:

Pokyny pro účastníky,    formulář „Plná moc“,    Jednací řád,      Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022,

Přehled vývoje vybraných výkonových a finančních ukazatelů,       Schválení auditora,

Stav členské základny k 31.12.2022,        Návrh rozpočtu fondů na rok 2023

V Jindřichově Hradci dne 26. dubna 2023

Ing. RADIM  KLAŠKA                       ROMAN  NĚMEČEK

předseda družstva                      místopředseda družstva